آموزش تفسیر لاکپشت+(عکس)

این مطالب برگرفته از کتاب های عربی است

http://lorenzmetal.ir/wp-content/plugins/newser/cache/f4588_l1.jpg

http://lorenzmetal.ir/wp-content/plugins/newser/cache/f4588_l2.jpg

http://lorenzmetal.ir/wp-content/plugins/newser/cache/e7628_l4.jpg

http://lorenzmetal.ir/wp-content/plugins/newser/cache/e7628_l3.jpg

http://lorenzmetal.ir/wp-content/plugins/newser/cache/caf47_l5.jpg